?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 甉|癄QPLC怎么在短旉内学?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="PLC可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专业在工业环境应用而设计的。在短时间内学会plc,所指的短时间是多短,是几天还是几个月,学东西,不管是学plc还是别的东西都不能心急,俗话说得好心?.."><meta name="keywords" content="电气百科,plc,可编程控制器"> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager --> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://rycdw.cn">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"></li> <li class="nav_font"></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://rycdw.cn/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li></li><li></li><li><a href="http://wyq.cnelc.com/">E_?/a><a href="http://bpq.cnelc.com/">变频?/a><a href="http://rycdw.cn/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"></li><li></li><li></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"></li><li></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://rycdw.cn/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>甉|癄QPLC怎么在短旉内学?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q【工业电器网?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2020/1/9 15:53:51</span><input type="hidden" id="ID" value="100909213"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄QPLC怎么在短旉内学会]:PLC可编E逻辑控制器,一U数字运操作的电子pȝQ专业在工业环境应用而设计的。在短时间内学会plcQ所指的短时间是多短Q是几天q是几个月,学东西,不管是学plcq是别的东西都不能心急,俗话说得好心?..</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> <span>ԹPLC可编E逻辑控制器,一U数字运操作的电子pȝQ专业在工业环境应用而设计的。在短时间内学会plcQ所指的短时间是多短Q是几天q是几个月,学东西,不管是学plcq是别的东西都不能心急,俗话说得好心急吃不了热豆腐,不管学什么都要规划好然后慢慢来,如果你想在短旉内完全掌握plc那是不可能的Q短旉只能让你学会皮毛Q如果你惛_好plc必须坚持不懈Q一点一滴的ȝ累,先从单的初开始,然后再学中Q高U,直到最后完全掌握,成ؓ尖的plc师。系l学习的最x案还是上课或买教E自学。当q大学里有PLCq一U目的选修课,一个学期的评Q每周一节课。算下来学习完整本书也就是二十几个学时。学完之后对整个pȝ有了大概念上的理解。所谓大概念Q是指一些电路知识,PLC的工作原理和基本指oQPLC的其他功能指令,PLC的系l设计和~程软g应用Q等{?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 目前来看市面上有许多培训机构提供PLC评的教学,有条件的话报班上课,没条件远E网l教学都行。但如果自己具备_的学习能力,买本教程M下参考百度也大概可以辑ֈ同样的效果。记得当时大学上课时Q就有位五十岁左右的大叔每节N来旁听。因为年龄大了,理解上有所不逮,晚自习时q会来找我们一LI习题。抱着q个态度Q我xd能学好吧?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">Թ q算是入门之路?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 要对PLC知识辑ֈ现场应用的程度,q是要靠日常多了解,多学习,多练习。如同卖油翁Q达到手熟的E度也就能够L或者编制大部分的控制程序了--毕竟我们日常用到最多的功能q是逻辑判断Q这在熟悉了PLC的工作原理和几个基本指o后已l够。有条g的就自己搞个试验机去模拟各种指oQ没条g的。。。要么靠个h理解要么q是报班d操练习吧。其实小型的PLC一般百十块p买到Q网上还有模拟机或者二手机供选择?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">Թ 工作原理和基本指令搞熟练了,再来逐步学习其他功能指o。这些指令略NU一些,主要是他们已l超Z电工电\逻辑判断的范_转而偏向计机一些。但是,对于略懂电脑~程的h而言Q仍然是没有太大隑ֺ。每个指令都了解一下,再结合实践加q解,辑ֈq个E度基本可以归入准高手的行列?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;">Թ 再深入下去,PLC也是一个需要融汇诏通的行业。得了解甉|电\Q电子电路,电脑~程Q伺服控Ӟ通信协议Q凡此种U,会随着学习的过E逐步了解?</p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 至于从哪个品牌的PLC入手Q个人徏议三菱。一是国内应用广泛,工作学习中容易遇刎ͼ二是用户多,遇到问题找h讨论很方便;三是资料Ҏ获得Q官|和各种论坛都有资料提供Q四是三׃品线完善Q微型,型Q中型,发型兼备Qƈ且各U型L软g和指令兼Ҏ好Q一脉相承;五是软g具备很方便的仿真功能Q尤光用于初学者不具备g条g下的E序验证模拟?</p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/200113/AD100909322_1.html" target="_blank">甉|癄QMLAS-030加速度传感?/a></li><li>· <a href="/text/32/200113/AD100909321_1.html" target="_blank">甉|癄QYDpd加速度传感?/a></li><li>· <a href="/text/32/200113/AD100909320_1.html" target="_blank">甉|癄QRC60转速传感器</a></li><li>· <a href="/text/32/200113/AD100909319_1.html" target="_blank">甉|癄QMLV-8振动监测传感?/a></li><li>· <a href="/text/32/200113/AD100909318_1.html" target="_blank">甉|癄QRC6510高温型加速度传感?/a></li><li>· <a href="/text/32/200113/AD100909317_1.html" target="_blank">甉|癄QRS3102振动烈度变送器</a></li><li>· <a href="/text/32/200113/AD100909316_1.html" target="_blank">甉|癄QHR2022高精度振动传感器</a></li><li>· <a href="/text/32/200113/AD100909315_1.html" target="_blank">甉|癄QMLV国振动变送器</a></li><li>· <a href="/text/32/200113/AD100909314_1.html" target="_blank">甉|癄Q上东太传感科技有限公司</a></li><li>· <a href="/text/32/200113/AD100909313_1.html" target="_blank">甉|癄QMLW3300涡流一体化传感?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/200113/AD100909322_1.html" target="_blank">甉|癄QMLAS-030加速度传感</a></li><li>·<a href="/text/32/200113/AD100909321_1.html" target="_blank">甉|癄QYDpd加速度传感?/a></li><li>·<a href="/text/32/200113/AD100909320_1.html" target="_blank">甉|癄QRC60转速传感器</a></li><li>·<a href="/text/32/200113/AD100909319_1.html" target="_blank">甉|癄QMLV-8振动监测传感</a></li><li>·<a href="/text/32/200113/AD100909318_1.html" target="_blank">甉|癄QRC6510高温型加速度</a></li><li>·<a href="/text/32/200113/AD100909317_1.html" target="_blank">甉|癄QRS3102振动烈度变?/a></li><li>·<a href="/text/32/200113/AD100909316_1.html" target="_blank">甉|癄QHR2022高精度振动传</a></li><li>·<a href="/text/32/200113/AD100909315_1.html" target="_blank">甉|癄QMLV国振动变送器</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/200107/AD100909130_1.html" target="_blank">甉|癄Q回路电L试A使用</a></li><li>·<a href="/text/32/200107/AD100909102_1.html" target="_blank">甉|癄Q西门子甉|的功率?/a></li><li>·<a href="/text/32/191225/AD100908732_1.html" target="_blank">甉|癄QOMAL球阀的安装?/a></li><li>·<a href="/text/32/191225/AD100908677_1.html" target="_blank">甉|癄QE+H质量量计广?/a></li><li>·<a href="/text/32/191225/AD100908670_1.html" target="_blank">甉|癄Q?00A防爆d力电?/a></li><li>·<a href="/text/32/191225/AD100908669_1.html" target="_blank">甉|癄QBYB 铝合金温控A?/a></li><li>·<a href="/Article/14/191223/AD100908532_1.html" target="_blank">臭氧老化试验׃两大重要pȝ</a></li><li>·<a href="/text/32/191126/AD100907416_1.html" target="_blank">甉|癄Q热式气体质量流量计</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://rycdw.cn/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://rycdw.cn/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://rycdw.cn/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://rycdw.cn/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://rycdw.cn/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://rycdw.cn/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://rycdw.cn/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://rycdw.cn/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://rycdw.cn">中国工业电器|?/a> | <a href="http://rycdw.cn/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://rycdw.cn/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://rycdw.cn/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://rycdw.cn/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://rycdw.cn/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://rycdw.cn/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://rycdw.cn/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://rycdw.cn/Links/">友情链接</a> | <a href="http://rycdw.cn/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://rycdw.cn/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 会员服务: q告软文合作: 关键词推q? 战略合作: 新闻投稿:<p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>Թ上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"></div> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>